خودروی پژو206 پس از برخورد با یک درخت نچندان تنومند دچار اتفاق عجیبی شد
در این تصادف که باعث پرواز 50متری موتور وسیله نقلیه گردید سرنشین خودرو و یک عابر دچار مصدومیت شدند و البته درخت سالم ماند!