ریما رامینفر در برنامه حالا خورشید گفت: ما در پیش تولید پایتخت 1 به این نتیجه رسیدیم که نقش هما لهجه مازندرانی نداشته باشد. ما در پیش تولید پایتخت 1 به این نتیجه رسیدیم که نقش هما لهجه مازندرانی نداشته باشد. من نقش هما را دوست دارم اما مسئولیت هم دارد. فرض کنید فردی که در خانواده عاقل تر و یا منطقی تر و احساسی تر از بقیه است، وظایفش هم به همان میزان سنگین تر است و حتی ممکن است وجود یک نقش عاقل تر بین این همه نقش شوخ، موجب نارضایتی مردم از آن نقش نیز شود.
اما این بازیگر اشاره ای به توهمات خود راجب مشاهده آرکان نزد و با پنهان کردن این موضوع خود را عاقل ترین بازیگر(نقش هما) پایتخت5 دانست