سردار آزمون مهاجم  ارزشمند و تاثیرگذار برای تیمش  است که قطعاً تا به حال به آنچه باید در جهان فوتبالمیرسید نرسیده است
 
Related image
!اندکی پس از اینکه سوت پایان یه صدا درآمد و آزمون بهترین بازیکن میدان شد مورد اتهام تبانی قرار گرفت
وی امروز توانست به تیم حریف یعنی آمکار دو گل زیبا بزند که باعث پیروزی تیم خود شد همچنین توانست برترین بازیکن این دیدار نیز شود اما دریافت کارت زرد موجب خشم هواداران روبین کازان شد چرا که بازی بعدی روبینیها با روستوف می باشد و آزمون از شرکت در دیدار بعد نیز محروم شد  همین ماجرا کافی بود تا به این بازیکن اعتراضات فراوانی بشود و حتی برخی وب سایت های روسی اتهام تبانی را  که از عمد کارت   زردگرفته تا در برابر تیم سابقش قرار نگیرد چرا که برخی فکر میکنن دلیل افت آزمون نارضایتی اش از بازی  در ترکیب روبین است. 
727/5000
Сардар - ценный и влиятельный нападающий для своей команды, который определенно не достиг того, что должно быть достигнуто в мире футбола.

Вскоре после того, как свисток вышел и протестировал лучшего игрока, ему было предъявлено обвинение в сговоре
Сегодня он смог забить два мяча команде оппонента, что заставило его выиграть два мяча, что сделало его команду победителем. Он также был лучшим игроком в игре, но желтая карточка вызвала гнев у поклонников Рубина, потому что следующая игра - Робин с Ростовом и тест компании. В следующем матче также было отказано. То же самое было достаточно, чтобы сделать этого игрока много протестов, и даже некоторые российские сайты осудили обвинения, которые он намеренно бросил в желтую карточку своей бывшей команде, потому что некоторые люди считают, что причиной падения было его недовольство игрой В комбинации Рубина.
Sardar is a valuable and influential striker for his team, which has definitely never reached what has to be achieved in the soccer world.

Shortly after the whistle came out and tested the best player, he was charged with collusion
Today, he was able to score two goals to the opponent's team, which made him win two goals, which made his team victorious. He was also the best player in the game, but the yellow card received anger at Rubin's fans, because the next game is Robin's with Rostov and the test of the company. The next match was also denied. The same thing was enough to make this player a lot of protests, and even some Russian websites condemned the charges that he intentionally threw in the yellow card to his former team, because some people think the reason for the drop was his dissatisfaction with the game In the combination of Rubin.