امیر جعقری در اقدامی جدید پیشانی همسر خود را در مکانی عمومی بوسید که مورد تشویق حضار قرار گرفتRelated image

ریما رامین فر بازیگر سریال پایتخت همسر امیر جعفری می باشد