امیر حسین رستمی که نقش معاونت راهبردی مقصد را داشت تصویری از خود و فرزندش منتشر کرد امیر حسین رستمی و پسرش ارشیا

امیر حسین رستمی و پسرش ارشیا در حال استراحت پس از تمرینی سخت