انسان نئاندرتای که ۱۵۰ هزار سال پیش مرده این اسکلیت در غاری به نام آلتامورای ایتالیا، لامالونگا یافت شده استImage result for Lamalunga
Related image

به نظر می رسد این فرد در حالت گرفتار شدن درون یک شکاف جان خود را از دست داده است