انجام حرکت نمایشی در پمپ بنزین و عدم توانایی کنترل خودرو باعث مرگ راننده شد[https://www.aparat.com/v/315cN?vref=recom]