اداره پلیس نیوجرسی از کودکی که برایشان ساندویچ خرید تشکر ویژه ای کردعکس و تصویر #مهربونی😇 👶 😇