صاعقه ای که به پیست اسکی دیزین برخورد کرد معادل میلیون ولت برق داشته استبرخورد صاعقه با پیست اسکی دیزین +عکس