صاعقه ای در آلمان با قدرت تخریب زیاد باعث حیرت و توجه ساکنان محلی و عکاسان شدRelated image
Related image
Related image
Related image