هنریک لارسن سالها در لباس تیم سلتیک بازی کرد و بسیار هم موفق بود اما حرکات تمسخرآمیز هم انجام میدادRelated image
Related image