مرد نیجریه ای که در اتومبیل بی ام و دفن شد یک مرد نیجریه ای برای پدر خود بی ام و خریداری کرده بود و به قولی که داده بود عمل کرد  اما دیگر دیر شده بود و پدر وی زنده نبود در اقدامی نامتعارف پدر خود را درون بی ام وی گذاشت و دفن کرد قصد خود را انجام کاری که قولش را به پدرش داده بود یعنی سوار شدن درون بی ام وی عنوان کرد
دفن یک مرد با ماشین گرانقیمتش بجای تابوت! +عکس