کی روش به سبک خودش به برد تاریخی ایران در جام جهانی که برای اولین بار در دیدار اول اتفاق افتاد احترامی خاص گذاشت