قربانیان بختک، کابوس‌هایی می‌بینند که آن‌ها را از خواب می‌پراند، یا این که در خواب، دچار فلج می‌شوند.

Related image
در افسانه ها بختک (Incubus) بختک، موجود پلیدی  به شکل یک مرد کوتاه قامت بود، که بر روی کسانی که خوابیده‌اند، علی‌الخصوص زنان، می‌نشست و به تسخیر خود درمیاورد یا شکنجه میداد.
 گفته می‌شود بختک می‌خواهد از این زنان بچه‌دار شود تا افسانه‌اش ادامه پیدا کند. طبق داستان‌ها، بختک ممکن است باعث از بین رفتن سلامتی و حتی مرگ شود. قربانیان بختک، کابوس‌هایی می‌بینند که آن‌ها را از خواب می‌پراند، یا این که در خواب، دچار فلج می‌شوند. شاید بختک دلیلی برای بارداری‌های غیرقابل توضیح باشد. 
امروزه وجود داشتن این موجود افسانه ای مردود شده است بلکه نوعی حالت اختلال تخیلی یا روانپریشی است که به دلیل مشکلات روزمره از قبیل ناراحتیها و ... هنگام خواب برای افراد ممکن است اتفاق میافتند بخصوص زنان به دلیل احساساتی بودن ممکن است هنگام خواب کابوس بختکی ببینند و حتی موقع بیدار شدن نتوانند بخود تکان دهند اما یک دلیل دیگر برای این عارضه نرسیدن اکسیژن کافی به مغز است در گذشته به دلیل خوابیدن در کنار پوشش گیاهی و درختان دی اکسیدکربن متساعد شده باعث کاهش اکسیژن محیط میشد و  یک حالت بختکی برای فرد تداعی می کرد