یکی دیگر از حیوانات دوست داشتنی استرالیا کانگروی درختی است که این روزها در خطر انقراض قرار گرفته استکانگروی درختی از سرعت بسیار کمتری نسبت به کانگروی مزرعه ای دارد و بیشتر اهل آرامش است روش زیست این حیوان شباهت زیادی به کوالا دارد 

Related image
Related image