زورآزمایی پراید با  وانت نیسان در نهایت با برتری پراید به پایان رسید Image result for ‫مرگ راننده وانت بازیافت‬‎
Image result for ‫مرگ راننده وانت بازیافت‬‎