اینکه چطور رونالدو توانست جمله فارسی یکی از کاربران همیشه در صحنه اینستاگرام راجب گوجه را متوجه شود همچنان در پرده ای  از ابهام قرار گرفته استوقتی قیمت گوجه در ایران به اطلاع رونالدو رسانده شد!