بی تردید یکی از برترین موزیکهای کنسول سگا جنسیس مربوط به بازی شورش در شهر است که توسط یوزو کاشیرو آهنگ سازی شد
این موزیک هرچند کوتاه بود اما  مفهوم جذابی داشت و ذر ذهن مخاطبان خود ماندگار شد