کلیپ بسیار جالب از مسابقه ای که عموقناد مجری آن بود [https://www.aparat.com/v/z2oHq/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C]