اگر پورشه با کمبود قطعات و مواد اولیه برای ساخت خودروهایش مواجه شود  پیش بینی ساخت انبوه خودرو  از ضایعات را عملی خواهد کردهرچند تحریم های امریکا هنوز شامل حال اروپا نشده است اما بعید نیست در آینده خودروسازان آلمانی تحریم شوند و مجبور به استفاده از ضایعات برای ساخت خودرو باشند
پورشه ای از جنس ضایعات! +عکس