حشره ی بالمادور از عجایب حشرات است

  که از مواد موجود در اطرافش برای ساخت پیله استفاده میکند، با قرار دادن ورق های طلا و سنگ ها در اختیار این حشره این تصاویر بدست آمده است

عکس و تصویر حشره ی بالمادور از عجایب حشرات است که از مواد موجود در اطرافش برای ساخت ...