شیرین صدق گویا  که نام خانوادگی همسرش (بینا) را به عنوان نام فامیلی خود در عرصه بازیگری انتخاب کرده است .
دلیل این انتخاب هنوز  مشخص نشده است در تصویر زیر وی را در کنار خواهرش نگین صدیق گویا مشاهده می کنید