یامولا دلم تنگ اومده...

 دریای غمم سردرگریبون ای خدا یامولا دلم تنگ اومده شیشه ی دلم خدا زیر سنگ اومده پیوسته بگو به کی شکایت بکنم یا مولا دلم تنگ اومده شیشه ی دلم ای خدا زیر سنگ اومده زندون غمه برای من این دنیا یامولا دلم تنگ اومده شیشه ی دلم ای خدا زیر سنگ اومده خسته واسیر تو این شب بی سحرم یا مولا دلم تنگ اومده شیشه ی دلم ای خدا زیر سنگ اومده تنهاوغریب بااین غریبی چه کنم خسته وپشیمون چه کنم یا مولا علی بادل پریشون چه کنم یارم زکجا شهر ودیارم زکجا این دنیا همش رنج وغمه هرچی که بگم از دلم تو می دونی کمه یا مولا دلم تنگ اومده شیشه ی دلم خدا زیر سنگ اومده دو دل که یکیش تو وجدایی چه کنم ای فلک خدا خوارت کنه مثل من اسیر غم و گرفتارت کنه تو دل مرا جدا زیارم کردی ای فلک عزیزت بمیره آه این دل خسته ام زتیرت بگیره یا مولا دلم تنگ اومده شیشه ی دلم خدا زیرسنگ اومده درمون دل خسته و تنهای منی (یا مولا دلم تنگ اومده شیشه ی دلم خدا زیرسنگ اومده)۲