ریما رامینفر در برنامه حالا خورشید گفت: ما در پیش تولید پایتخت 1 به این نتیجه رسیدیم که نقش هما لهجه مازندرانی نداشته باشد.