سۆال: آیا قضای روزه تابستان را می توان در زمستان بجا آورد؟