امیر جعقری در اقدامی جدید پیشانی همسر خود را در مکانی عمومی بوسید که مورد تشویق حضار قرار گرفت