شنیده ها و دیده های در اینستاگرام نویدبخش  حضور یک مربی نچندان مطرح ایتالیایی بر روی نیمکت استقلال است