فرهاد مجیدی به عنوان برترین گلزن ایرانی لیگ باشگاهای آسیا دست یافت