انسان نئاندرتای که ۱۵۰ هزار سال پیش مرده این اسکلیت در غاری به نام آلتامورای ایتالیا، لامالونگا یافت شده است