بازیکنان تیم ملی تونس در اقدامی هماهنگ با ترفندی روزه خود را در زمین مسابقه افطار میکردند مورد توجه عکاسان قرار گرفتند