امیر حسین رستمی که نقش معاونت راهبردی مقصد را داشت تصویری از خود و فرزندش منتشر کرد