بی تردید یکی از برترین موزیکهای کنسول سگا جنسیس مربوط به بازی شورش در شهر است که توسط یوزو کاشیرو آهنگ سازی شد