خطر فقط  در آنتن گوشی شماست که میتواند موجب برخورد صاعقه با شما گردد!