شیوا خنیاگر  با انتشار پستی به یک شایعه واکتش فوری نشان داد