اینکه چطور رونالدو توانست جمله فارسی یکی از کاربران همیشه در صحنه اینستاگرام راجب گوجه را متوجه شود همچنان در پرده ای  از ابهام قرار گرفته است