شفر پس از تساوی برابر العین یک تصویر سلفی با لبخند از خود و دخترش منتشر کرد