مدافع پرسپولیس در اینستاگرام خود پستی عجیب منتشر کرد.