تصویری از بدل قدیمی مسی که در یک معدن مشغول  به کار بوده است