آتش‌سوزی  برج ترامپ در نیویورک دردسرهای زیادی برای ساکنان اطرف برج بوجود آورد