تزریق ژل در لب ها همیشه بی خطر و بدون  عارضه نیست به همین دلیل بهتر است از روش های جایگزین استفاده کرد