وزیر نروژ که برای تفریح به ایران آمده بود انواع رفتارهای بی شرمانه را از خود به نمایش گذاشت و در نهایت نیز با انتشار متنی به ایران اهانت کرد