در شرایط فعلی که ویروس کرونا باعث تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شده است آیا مشاغل آزاد تحت پوشش یا بیمه بیکاری قرار خواهند گرفت؟