بازیگر نام آشنای دیروز و امرزو سینما و تلویزیون از مرز شصت سالگی گذشت و این مهم را جشن گرفت