در ادامه به تعدادی پرسش های رایج مردم درمورد اسکناس اشاره شده است