کیمیا علیزاده در همان پست اینستاگرامی انتقادی را از هادی ساعی مطرح کرده بود:« مهاجرت کردم تا مثل شما نباشم!».