مسدود شدن خیابان های اصلی و ترافیک سنگین به دلیل شادی  فوتبالدوستان آن هم بر اثر یک گل  بخودی از موارد نادری بود که دیشب رخ داد