علیرضا جهانبخش قبل از شروع مسابقه با مراکش دعاخوانی کرد