جواد عزتی با ظاهری تقریباً مدرن در جشنواره فیلم امسال شرکت کرد