پاپول مرواریدوار آلت تناسلی (انگلیسیHirsuties coronae glandis‎) شامل برجستگی‌هایی است که می‌تواند بر روی نوار سرنره در آلت مردی مردان یا دهانهٔ واژن در زنان ایجاد شود. این برجستگی‌ها، واریاسیون آناتومیک بی ضرری هستند که در مردان ختنه شده کمتر دیده می‌شود. با وجود اینکه گاهی با زگیل تناسلی اشتباه گرفته می‌شوند، اما جزء بیماری‌های آمیزشی نیستند و مسری نیز نمی‌باشند.