تصویری در فضای مجازی منتشر شده که نشان دهنده حمل یک خرس غول پیکر در خیابان است